Política de privacitat

Objecte de la política de privacitat

RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, provista de CIF R-1700077-I, actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present web. RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa i, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns o serveis és responsabilitat de l’organització mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, aquesta organització només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar en el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que aquesta entitat es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi als web, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA anunciarà en aquesta pàgina web els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de l’entitat que gestioni aquesta informació.

Informació sobre la voluntarietat de deixar les dades i les seves conseqüències

Voluntarietat

S’informa els usuaris de la web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Conseqüència

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents webs, relatius a serveis prestats per aquesta entitat, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular aquesta entitat, podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Informació a l'usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les seves dades

Els usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podrà exercir-los cada usuari mitjançant sol•licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, dirigida a la següent adreça:

A l’atenció del responsable de seguretat:
Pg. Bisbe Guillamet, 5
17800 Olot (Girona)

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà del qual en quedi constància de la recepció a RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, a l’adreça indicada.

Informació sobre les dades que es conserven, durant quant de temps i amb quina finalitat

Dades que es conserven

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i adreça de correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per aquesta entitat i pot ser cedida a altres empreses vinculades al sector.

RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a aquesta entitat amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d'activitats diverses.

Amb quina finalitat

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol•licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats a les webs.

En el seu cas, es demanarà als usuaris el seu consentiment perquè RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

Compromís de l'usuari perquè les seves dades estiguin inscrites en un fitxer

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web d’aquesta entitat:

http://www.residenciatura.org/

Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense consentiment de l'usuari

Així mateix, i llevat que s’hagi informat a l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos aquest centre col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Aquesta entitat pot cedir les dades personals dels usuaris d’aquesta web a empreses vinculades al sector, segons el que s’ha exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal. 

Baixa de la llista de distribució d'informació

Per els casos en què l'usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, aquestes poden donar-se de baixa en qualsevol moment enviant un correu electrònic a direccion.tura@irsjg.org.

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l’accés al web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informació és RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, amb domicili al Passeig Bisbe Guillamet, 5, 17800, Olot, Girona, i amb domini d'Internet www.residenciatura.org, inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l'adreça electrònica direccion.tura@irsjg.org.

Qualsevol altre activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns o serveis és responsabilitat de la societat mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.

Informació sobre l'ús d'altres webs i xarxes socials

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de les quals sigui el/la titular o tingui un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o depositària d’informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA col·laborà de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir als entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos un cop hagin comprés i acceptat en la seva totalitat el text legal.

RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA es compromet a controlar els continguts que s’exposin a les xarxes socials i n’expulsarà aquells usuaris que en facin un ús incorrecte.

RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA recomana, seguint instruccions de l’Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) i de l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), per a l’ús de les xarxes socials o navegació en entorns web, l'execució de les següents accions (en cas que algun dia se disposi a fer-los servir):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d'Internet, permetent-los disposar d'una autèntica “identitat digital”, que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial vigilància a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat o intimitat de les persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, en el moment previ al registre previ de l'usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil de l’usuari en la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic , sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en aquest perfil les persones que hagin estat catalogades “amics” o “contactes directes” prèviament pel propi usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que es rebin o investigar sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licità el seu contacte mitjançant la xarxa social.
 • Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que se solen freqüentar.
 • Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir especial vigilància respecte a les publicacions d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als quals tingui drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà compromès a un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que és membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb l’ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S’ha de llegir tota informació referent a la pàgina web. En la mateixa, s’explica qui són els titulars i la finalitat per a la qual sol·liciten les dades.
 • Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels seus pares o tutors. En aquests casos, sempre que se sol·licitin dades per part d'una xarxa social, s’ha de preguntar als pares o tutors per saber si ells aproven la subscripció o no.
 • No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i la contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s’han de compartir amb tercers o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte en relació amb alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, s’ha de preguntar als pares o tutors.
 • S’ha de mantenir l'ordinador en una zona comuna de la casa.
 • Cal establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
 • Assegurar-se de la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar els menors sobre els aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món online i que, si ho fan, ha de ser sempre en presència dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d'allotjar continguts com ara vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil d’usuari del menor.
 • Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.