Trabaja con nosotros

Política de privacitat i condicions d'ús

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA és una empresa plenament conscienciada amb la legalitat i la privacitat, mantenint una actitud informativa i transparent respecte a l'ús del lloc web, així com en relació amb el tractament de les seves dades personals.

A continuació, l'informem sobre les condicions d'ús del present domini web, així com sobre el tractament i protecció de les seves dades personals.

Usuaris

L'accés i/o ús d'aquest portal titularitat de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA li atribueix la condició d'USUARI acceptant per això les Condicions generals d'ús aquí reflectides en el mateix moment en què l'USUARI accedeix al web. En conseqüència, l'USUARI ha de llegir atentament les presents 'Condicions d'ús web / Política de Privacitat' en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que es poden dur a terme modificacions.

Els usuaris que accedeixin al web de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA ho faran conforme a la Llei, i s'obliguen en tot moment a no accedir al web o als continguts de forma contrària a l'establerta i/o amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA o de tercers usuaris.

Tant l'accés a les pàgines web com l'ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en aquestes, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d'aquestes, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'USUARI, qui serà absolutament responsable d’aquest accés i ús correcte. L'usuari estarà obligat a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, tot això segons les possibilitats i finalitats per a les quals estan concebuts. La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat per l'USUARI o tercers.

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis que s’hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic o dels diferents formularis de contacte.

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels USUARIS, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Informació sobre la resta d’enllaços inclosos en el domini web i responsabilitat dels continguts

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir a través del seu web mitjançant vincles o links o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al web de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o utilitzar malament un vincle, tant en connectar-se al web de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA com en accedir a la informació d'altres webs des del lloc web de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA.

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del web de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, ja que queda prohibida la seva inclusió sense el consentiment previ, exprés i per escrit de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA.

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts oferts per la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables a la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA.

Queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discs durs d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en les diferents pàgines web esmentades i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA o de tercers titulars d'aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents pàgines web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d'aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA.

Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt i/o en l'anterior serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA sobre les pàgines web i tots els continguts d’aquestes.

Modificacions

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, creador del lloc web, es reserva el dret d'efectuar sense previ avís, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Aspectes tècnics

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA.

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que el RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'USUARI prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol de les pàgines web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA per al seu funcionament.

Informació sobre l’ús de les xarxes socials

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de les quals en sigui ell el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora del present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin entès i acceptat en la seva totalitat l’anomenat text legal.

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA recomana, seguint instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l'execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l'ús):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d'Internet, permetent-los disposar d'una autèntica "identitat digital", que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari, com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a "amics" o "contactes directes" prèviament per l'usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil de l'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d'eines de microblogging se’ls recomana tenir especial cura respecte a la publicació d'informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s'han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S'ha de llegir tota la informació relativa a la pàgina web. En ella s'explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.
 • Si l'usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·licitin dades per part d'una xarxa social ha de preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven o no la subscripció.
 • No s'han de comunicar a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s'han de comunicar a tercers i/o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l'ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar als pares o tutors.
 • S'ha de mantenir l'ordinador en una zona comuna de la casa.
 • S'han d'establir regles sobre l'ús d'Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d'aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se que els controls de verificació de l'edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món en línia i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d'allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l'ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil d'usuari del menor.
 • Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.

Política de Privacitat

Responsable del tractament de les dades personals recollides a través del web

La RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, persona jurídica encarregada de la recollida i processament de les dades personals, és l'empresa responsable del tractament de les dades personals que l'usuari proporciona a través del present lloc web, responsabilitzant-se dels mateixos d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Dades de contacte Responsable Protecció de Dades:

Persona de contacte: Delegat/ada de protecció de dades.
Adreça pràctica a efectes de notificacions: Pg. Bisbe Guillamet 5 (17800), Olot (Girona).
Telèfon: 972 274 417.
Correu electrònic: direccion.tura@irsjg.org.

Dades personals tractades, finalitat i legitimació dels tractaments

A la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA, segons la forma en què l'USUARI ens proporciona les seves dades personals, tractem les següents categories. La finalitat del tractament varia segons el canal pel qual l'USUARI les hagi proporcionat:

Com et podem ajudar?

 • Finalitat: Gestió de les dades facilitades per establir contacte informatiu amb els usuaris.
 • Categoria de les dades:
  • Nom i cognoms.
  • Correu electrònic.
  • Telèfon.
 • Legitimació: La base legal per al present tractament és la utilització del nostre formulari d'ajuda sent el tractament de les dades necessari per atendre la sol·licitud i contactar amb l'interessat.

Visita’ns

 • Finalitat: Gestió de les dades facilitades per establir contacte informatiu amb els usuaris per concertar una visita.
 • Categoria de les dades:
  • Nom.
  • Correu electrònic.
  • Telèfon.
 • Legitimació: La base legal per al present tractament és la utilització del nostre formulari d'ajuda sent el tractament de les dades necessari per atendre la sol·licitud i contactar amb l'interessat per fixar una visita.

Treballa amb nosaltres

 • Finalitat: Gestió de les dades facilitades per a la participació del candidat en els nostres processos de selecció de personal.
 • Categoria de les dades:
  • Nom.
  • Cognoms.
  • Correu electrònic.
  • Telèfon.
  • Població.
  • Especialitat.
  • Dades contingudes en el CV.
 • Legitimació: La base legal per al present tractament és la participació de l'usuari en algun dels processos de selecció oberts al Centre, sent el tractament de les dades necessari per a la participació en l'esmentat procés.

Contacte

 • Finalitat: Gestió de les dades facilitades per posar-nos en contacte amb l'usuari i resoldre les consultes plantejades.
 • Categoria de les dades:
  • Nom.
  • Cognoms.
  • Correu electrònic.
  • Telèfon.
 • Legitimació: La base legal per al present tractament és la utilització del nostre formulari de contacte sent el tractament de les dades necessari per atendre la sol·licitud realitzada.

Conservació de les dades

Conservem les dades de l'USUARI facilitades a través dels nostres formularis en funció del mètode d'aportació de l'usuari.

 • Enviament d'informació del Centre: fins que l'usuari es doni de baixa.
 • A la resta dels tractaments (com et podem ajudar?, visita'ns, treballa amb nosaltres, i contacte) les dades es conserven d'acord amb les exigències legals i/o fins a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se d’aquests.

Destinataris de les comunicacions

Les dades personals de l'usuari poden ser comunicades al grup INSTITUT DE RELIGIOSES SANT JOSEP DE GIRONA -IRSJG- (si vol més informació sobre les empreses que componen el grup IRSJG accedeixi al següent enllaç: Centres IRSJG), del qual la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA forma part. No es facilita informació amb fins comercials a terceres parts alienes al grup IRSJG.

Drets dels interessats

L'USUARI, en qualsevol moment, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el consentiment facilitat i/o exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al DPD en l’adreça establerta en la present Política o, bé, a la següent adreça de correu electrònic: direccion.tura@irsjg.org.

Així mateix, l'USUARI té dret a oposar-se al màrqueting directe i/o cancel·lar la seva inscripció a la newsletter mitjançant les opcions que es faciliten amb l'enviament de la mateixa o en els termes que estableix el paràgraf anterior.

En cas que l'USUARI consideri que s'han vulnerat els seus drets també té dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent.

Procedència de les dades

En principi, les dades sempre procedeixen del titular d'aquestes. En cas de rebre una comunicació per part de la RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA i no tenir constància d'haver-nos facilitat les seves dades, és possible que un tercer hagi usurpat el seu estat/identitat. En aquest cas, li preguem que ens ho comuniqui a través dels mitjans facilitats en la present Política de Privacitat.

En aquest sentit, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d'un tercer, l'usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.